Är det demokratiskt att människor skall ha olika värde? Själv reagerar jag starkt negativt att läsa och höra om hur människor särbehandlas, för då är vi inte lika inför lagen.

Men å andra sidan vad ska vi med en lagbok till, studerar man den så kan man lätt bli sinnesförvirrad då det ena kapitlet talar mot ett annat och olika paragrafers innebörd snurrar till det ändå mer.

Det jag idag reagerar över är ett debattinlägg i Göteborgsposten 

Kommittén om hot och våld mot förtroendevalda

Själv visste jag inte ens att en sådan fanns och jag tycker det är slöseri med pengar att tillsätta kommittéer om allt möjligt. Dessa pengar kunde räcka till så mycket annat.
Men nu tillsatte man tydligen en sådan 2004 och denna kommitté  har bl.a undersökt omfattningen av övergrepp mot förtroendevalda samt sett över det straffrättsliga skyddet för dessa man har också undersökt vilket stöd och hjälp som erbjuds de förtroendevalda som utsätts för brott.

Man har tydligen kommit fram till att övergrepp sker i sådan omfattning att  man bör skärpa lagstiftningen och göra ett tillägg i 29 kap 2 § brottsbalken, där de vill ha  en särskild straffskärpningsgrund då brott begås mot en förtroendevald eller dess närstående på grund av uppdraget.

Det som gör mig mest upprörd är att man anser att ” det krävs att stöd och skydd ges för de personer som har förtroendeuppdrag. Det är viktigt att de politiska partierna, kommunerna, landstingen, riksdagen, den öppna polisen och åklagarmyndigheten upprättar handlingsplaner för hanteringen av dessa frågor. ”

Detta relaterar jag till våldet mot kvinnor, där man också kommit fram till att en lagändring och skärpning behövdes. Men vi som är och har varit utsatta för det brottet vet hur dåligt det fungerar i verkligheten.

Jag är inte dummare än att jag inser att om rättsväsendet tvingas välja mellan ett kvinnligt offer, som kanske blivit sönderslagen av en närstående och en person som kanske bara blivit hotad, så kommer denna person att prioriteras först och högst för att denne har ett förtroendeuppdrag. Dessutom så kommer inte straffvärdet att tolkas och dömmas lika.

Politiker och förtroendevalda kanske borde börja tänka efter att, våld och hot mot dessa kanske i stor utsträckning beror just på att landet inte är demokratiskt. Just för att vi särbehandlas som personer utifrån yrken och status.

BrB

29 kap. Om straffmätning och påföljdseftergift
2 § Såsom försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet skall, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas
1. om den tilltalade avsett att brottet skulle få betydligt allvarligare följder än det faktiskt fått,
2. om den tilltalade visat särskild hänsynslöshet,
3. om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller särskilda svårigheter att värja sig,
4. om den tilltalade grovt utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt förtroende,
5. om den tilltalade förmått någon annan att medverka till brottet genom allvarligt tvång, svek eller missbruk av dennes ungdom, oförstånd eller beroende ställning,
6. om brottet utgjort ett led i en brottslig verksamhet som varit särskilt noggrant planlagd eller bedrivits i stor omfattning och i vilken den tilltalade spelat en betydande roll,
7. om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet, eller
8. om brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person. Lag (2003:408).

Annonser