Justiekanslern har sedan 2005 granskat 32 st räkningar på advokat arvoden, av dem har 30 st fått sänkt ersättning.

I Sverige finns ingen lag hur mycket timarvode en advokat får ta ut, däremot används i domstolar en sk. brottsmålstaxa.

Jag skrev om det märkliga fenomenet i juni, när Silberskys räkning för försvaret i Tingsrätten, gällande ‘Hagamannen’ uppdagades.

Även i Bobby fallet ansåg JK att advokaterna saftade på sina räkningar. Jag är faktiskt benägen att hålla med. För vilket annat företag kan skriva ut fakturor utan att specificera vad som utförts?
Att man inte gillar att ha ögonen på sig, kan man utläsa ur en debattartikel från 2005 hos Advokatsamfundet, där man kan läsa *Vill staten utrota humanjuristerna?* Man har en hel del argument hur man ser på lagändringen

Den 1 april 2005 trädde en lagändring i kraft som innebär att så kallade rättsliga biträden d v s offentlig försvarare, rättshjälpsbiträde med flera måste specificera tidsåtgång för varje arbetsmoment som inte är rutinmässigt (SFS 2005:80).

vilket man anser ”innebär oavlönat extraarbete eftersom upprättande av kostnadsräkning inte berättigar till ersättning.” och avslutar med

Tyvärr är det svårt att tolka utvecklingen på annat sätt än att statsmakterna (inklusive HD och vår justitieminister) verkar för att advokatkåren utarmas på humanjurister.

Förmodligen begriper jag mig inte på ordet humanjurist. För jag anser det inte humant att ta betalt för varenda minut och mer därtill i luddiga formuleringar såsom tidsspillan.

En sådan märklighet var när Aftonbladet skrev om fd. Justieminister Bodströms promenader som kostade 4000 kr i timmen, då han var advokat.

Från 1 januari kom en ny broschyr om Rättshjälp och taxor endel förändringar har gjorts i taxorna, av vad jag kan förstå kan anses som negativt för brottsmålsadvoketerna. Men fortfarande är timarvodet i mitt tycke otroligt högt. Det vore bättre att polisen fick mer betalt för de är ju ändå de som gör allt grovarbete.

Medan advokerna själva enligt svt.se klagar över att de inte får ersättning för sitt arbete och befarar att rättssäkerheten försämras.

Sökord om: , , , ,

Läs något intressant 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Annonser