Att tro att alla är lika inför lagen, gör nog bara den som inte inte hamnat i rättsväsendets korridorer.

Brottsbalken är ett mysterium och anledningen till detta inlägg är att jag kommer att följa upp med andra inlägg, som är relaterade just till. Men jag skulle gärna vilja ha en diskussion kring just vad som egentligen är mord, dråp och grov misshandel i ditt tolkningssätt.
BrB

1 kap 2 § En gärning skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som brott endast då den begås uppsåtligen.
Har gärningen begåtts under självförvållat rus eller var gärningsmannen på annat vis genom eget vållande tillfälligt från sina sinnens bruk, skall detta inte föranleda att gärningen inte anses som brott. Lag (1994:458).

3 kap. Om brott mot liv och hälsa

Här ser man tydligt att det finns för stort spelrum mellan paragraferna, bara med ett litet ords skillnad kan det avgöra såväl åtalspunkt(er) som påföljd, vilket kan vara skillnad på flera års straff, liksom frikännande eller böter.

1 § Den som berövar annan livet, dömes för mord till fängelse i tio år eller på livstid.

2 § Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till de omständigheter som föranlett gärningen eller eljest att anse som mindre grovt, dömes för

dråp till fängelse, lägst sex och högst tio år.

Här tycker man då att allt våld som inneburit dödsfall är ett mord, vad kan vara mindre grovt när en människa dött? §1 säger ju berövar annan livet, klart och tydligt.

Nu är våra lagar så insnurrade i varandra så det kan inte vara lätt för en åklagare att sätta en rubricering som håller mot en bra advokat som synar lagtexten i lupp.

Förvirringen fortsätter ..

5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller

något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller

fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393).6 § Är brott som i 5 § sägs att anse som grovt, skall för grov misshandel dömas till fängelse, lägst ett och högst tio år.
Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen tillfogat svår

kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller eljest visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (1988:2).

Men en skicklig advokat kan även sätta in tvivel i ovanstående rubriceringar med

7 § Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till fängelse i högst två år eller, om

brottet är ringa, till böter.

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Sedan kommer vi till 4 kap. Om brott mot frihet och frid, där man numera använder sig mer av §4a, just vid kvinnorelaterade brott.

4 a § Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4 eller 6

kap. mot en närstående eller tidigare närstående person, döms,

om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad

kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade

att allvarligt skada personens självkänsla, för grov

fridskränkning till fängelse, lägst sex månader och högst sex

år.
Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot

en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor

eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande

förhållanden, skall i stället dömas för grov

kvinnofridskränkning till samma straff. Lag (1999:845).

Här blir det alltså konflikter i lagar och paragrafer, vad får tolkningsföreträde?

Vi har läst om många grova våldsbrott i media, där få döms för mord trots att människor dött. Vi har läst om många såväl överfall som kvinnorelaterade brott med såväl grovt våld som död som ändå inte ger vad man kan tycka rätt straff och inte ens det högsta om man väljer en lägre brottsrubricering.

Är det skickliga advokaters förtjänst hur lagen tolkas?
Det måste ha varit någon duktig advokat som en gång i tiden lyckades förvandla definitionerna.

Från 1kap §1 ”anses som brott endast då den begås ”uppsåtligen” utnyttjat detta ord för att frångå 3 kap §1 ”Den som berövar annan livet” och alltid hittar enligt §2 ”omständigheter”

Så här kan man nog hålla på och granska, nedåt i brottsrubricering tills man endera dagen får ett frikännande och med det i botten är det fritt fram för andra att hänvisa till den domen och dra paraleller.

Läs och svara gärna på de frågor jag ställt också kring kvinnorelaterade brott.

Andra bloggar om: , , , , ,